BIP

BIP
Przetarg PDF Drukuj Email

Ogłoszenie o konkursie ofert na wynajem pomieszczeń na prowadzenie zajęć edukacyjnych

w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Szczecinie


INFORMACJE OGÓLNE

1.Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Szczecinie, ul. Kopernika 16 a,70-241 Szczecin ogłasza przetarg nieograniczony na najem pomieszczeń dydaktycznych wraz z wyposażeniem (załącznik nr 1) na działalność edukacyjną prowadzoną w dni wolne od zajęć dydaktycznych tj. soboty i niedziele całodziennie w terminie od 01.10.2017 r do 30.06.2018

2.Przetarg ogłoszony został na podstawie § 4 ust. 1 i 2 Uchwały Rady Miasta Szczecindnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU

1.Przedmiotem przetargu jest 15sal dydaktycznych wraz z wyposażeniem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia, oraz pomieszczenie biurowe.

2.Pomieszczenia dostępne będą w soboty i niedziele całodziennie.

3.Najemca będzie ponosił koszt czynszu.

4. Najemca prowadzi w pomieszczeniach dydaktycznych działalność edukacyjną z zachowaniem wszelkich przepisów BHP, P.POŻ i HACCP oraz powstałych obowiązków podatkowych.

5.Prowadzona działalność nie może stać w sprzeczności z dobrym imieniem szkoły.

6.Wszelkie remonty, inwestycje i każda ingerencja Najemcy w pomieszczenia dydaktyczne wykonywane są na koszt Najemcy w porozumieniu i za zgodą Dyrektora szkoły.

7.Najemca nie może podnająć użyczonych pomieszczeń osobom trzecim.

8.Najemca nie może prowadzić sprzedaży ani podawania alkoholu oraz wyrobów tytoniowych.

9.Najemca od dnia podpisania odpowiada materialnie za powierzone mienie, zabezpiecza przed kradzieżą, dewastacją, pożarem, dostępem osób nieupoważnionych

10.Najemca będzie wspierał statutową działalność szkoły.

CENA WYWOŁAWCZA CZYNSZU

Cena wywoławcza z tytułu najmu pomieszczeń dydaktycznych wynosi minimum :

- 19 zł netto za godzinę lekcyjną w salach ogólnych

- 35zł netto za godzinę lekcyjną sali komputerowej,

- 196 zł netto miesięcznie za pomieszczenie biurowe

WARUNKI PRZETARGU

1.Oferta powinna zawierać:

-oferowana wysokość opłat za jedną godzinę lekcyjną najmu pomieszczeń;

- opis planowanej działalności w wymienionych pomieszczeniach;

- wstępny harmonogram/kalendarz wykorzystania pomieszczeń

- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami umowy.


2.Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczątką oferenta, z napisem „Oferta na wynajem pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Szczecinie”,

3.Oferta pod rygorem odrzucenia, winna zawierać wszystkie wymagane informacje i oświadczenia.

4.Podmiotami nieuprawnionymi do składania oferty są:

  • podmioty, w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe, lub wobec których ogłoszono upadłość,
  • osoby, które zostały prawomocnie skazane za przestępstwo przekupstwa, za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
  • osoby biorące bezpośrednio udział w czynnościach związanych z przygotowaniem prowadzonego konkursu, chyba że udział tych osób w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji.

5.Ofertę podpisują osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.

6.Oferta niekompletna nie będzie mogła być uzupełniona lub zmieniona po terminie składania ofert.

7.Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

8.Kryterium wyboru oferenta:

  • zaproponowana kwota stawki czynszowej,

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.Oferty należy składać należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Szczecinie, Kopernika 16 a do dnia 21.09.2017 roku do godz. 1100.

2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.09.2017roku o godz. 1200 w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Szczecinie, Kopernika 16 a. Przy otwieraniu kopert mogą być obecni oferenci.

ZASADY PRZETARGU

1.Przetarg nieograniczony prowadzi z upoważnienia organizatora przetargu Komisja Przetargowa.

2.Komisja Przetargowa w ocenie ofert kieruje się zaoferowaną ceną /netto/ czynszu za najem pomieszczeń za rok szkolny.

3.Zaoferowana cena brutto oferty nie może być niższa niż cena wywoławcza, określonapkt. 3. ogłoszenia.

4.Strony zawrą umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do ogłoszenia ofertowego.

5.Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny bądź przedłużenia terminów podanych w niniejszym ogłoszeniu, a także – przed terminem składania ofert – modyfikacji treści materiałów przetargowych.

6.Przetarg jest ważny, jeżeli wpłynie, co najmniej jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

ZAMIESZCZENIE OGŁOSZENIA

1.Siedziba Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, Kopernika 16 a,70-241Szczecin.

2.Strona internetowa szkoły: www.lo14.szczecin.pl

3.Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami : Jotko Wojciech

4.Telefon kontaktowy 91 48 95 310


Załącznki:

  1. Wzór druku oferty
  2. Wzór umowy
  3. Załącznik nr 1

Dyrektor

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2

mgr Anna Kowalczyk

 


Srebrna szkoła 2018

2018-srebrne-liceum-perspektywy

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że

XIV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie

jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2018".

Addvantage member

addvantage member

ZDJĘCIA

image28.jpgZespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Szczecinie